ice-cream

Strawberry Sherbet

ส่วนผสม

  1. Maltitol (175 g)
  2. สารให้ความคงตัว (2 g)
  3. เกลือ (1 g)
  4. น้ำร้อนต้มเดือด (120 g)
  5. น้ำสตรอเบอร์รี่ Tipco (700 g)
  6. กรดชิตริก (3 g)

วิธีผสม

  1. คลุกผสมของแห้งในหม้อใบใหญ่ (1 + 2 + 3)
  2. เอาน้ำเดือดขึ้นต้ม และเทลงไปในของแห้ง คนเร็วๆให้ละลาย
  3. เติมน้ำสตรอเบอร์รี่ ที่ผสมกับกรดซิตริกแล้ว (5 + 6)
  4. เทลงกล่องรวม