dns

DNS and BIND

ต้องอ่าน DNS (BIND) อย่างเร่งด่วน เพราะตอนนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องนี้ให้เข้าใจทุกอย่าง เลยพยายามแกะจากหนังสือของสำนัก O'Reilly ชื่อว่า DNS and BIND 4th Edition

DNS BIND